Formació

El SSIGT desenvolupa activitats formatives en l'ús de les Tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG): cartografia digital, els sistemes d'informació geogràfica (SIG), la teledetecció i els sistemes de geoposicionament (GPS), eines que ens permeten capturar, generar, gestionar, analitzar, representar i publicar a Internet informació geogràfica i, per tant, són de gran utilitat a l’hora de resoldre qüestions de caire territorial.

Els cursos es presenten en diferents modalitats:

Per al període 2013-2014 el SSIGT, en col·laboració amb el departament de Ciències de la Terra, oferim el següent curs:

Expert Universitari en Sistemes d'Informació Geogràfica

Títol propi de postgrau de la UIB (27 crèdits europeus)

En l’actualitat, l’aplicació dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) es troba en una expansió considerable per la generalització del seu ús en la producció, gestió, anàlisi, representació i publicació per Internet de la informació geogràfica. Al mateix temps, són reconeguts els seus nombrosos àmbits d’aplicació per la gran utilitat a l’hora de resoldre qüestions de caire espacial: planificació i ordenació territorial/ambiental, planificació, gestió i avaluació d’infraestructures i serveis, urbanisme i desenvolupament rural, anàlisi de mercat i geomàrqueting, etc. Per tant, ens trobam davant una tecnologia de gran aplicabilitat, d’alt nivell d’actualització i àmplia transversalitat dins la societat i les necessitats de formació actuals.

Objectius:

  • Proporcionar una formació especialitzada en el coneixement i en l’ús de les tecnologies de la informació geogràfica com a instrument metodològic no inclòs en els plans d’estudis oficials de postgrau de la UIB.
  • Capacitar l’alumne en l’ús i l’aplicació dels SIG des d’un caire integrador, tant des del punt de vista temàtic com tecnològic.
  • Formar especialistes en una tecnologia innovadora i fomentar la seva projecció professional i laboral.

Adreçat a:

S’adreça a investigadors i professionals de diverses disciplines (geografia, biologia, ciències ambientals, arqueologia, arquitectura, enginyeria agrícola, forestal, topogràfica, economia, etc.), així com a professionals de l’Administració pública o d’empreses privades que treballin en cartografia o informació geogràfica i necessitin formar-se i/o actualitzar-se en SIG.
 
Per poder realitzar el curs es requereix una titulació universitària de primer cicle, els llicenciats, graduats, arquitectes, enginyers, diplomats, enginyers tècnics o arquitectes tècnics. Excepcionalment, i de manera justificada, s’admetran estudiants o professionals sense les titulacions esmentades.
 
Nota: Les persones sense títol universitari només podran obtenir un certificat d’assistència i/o aprofitament.
 
Places: 
 
Mínim: 10. Màxim: 23
El curs es farà sempre que s'assoleixi el nombre mínim d'alumnes matriculats.
 
Calendari: 

Sessió informativa: 14 d'octubre de 2013 a les 17 h. Lloc: Servei de SIGT. Edifici dels instituts universitaris de recerca (UIB). 

 ** Descarrega la presentació: Sessio_info

Inici: 11 de novembre de 2013. Finalització: 31 de maig de 2014.

Horari: les classes s’impartiran generalment de dilluns a dimecres de 17 a 21 hores.

Termini d'inscripció: fins dia 31 d'octubre de 2013.

Lloc de realització:

Servei de SSIGT. Edifici dels instituts universitaris de recerca. Campus universitari.

Programa:

El curs suposa la realització i superació dels següents mòduls a fi d'obtenir la titulació pertinent:

MÒDULSNº crèdits ECTS

Cartografia digital i SIG

6
Infraestructures de la informació geogràfica i tecnologia de programari lliure3
SIG: Anàlisi espacial vectorial6
SIG: Anàlisi ràster i modelització del terreny6
SIG: Anàlisi de xarxes i geoestadística6
 
 ** Aquí podeu consultar el PROGRAMA I CALENDARI DETALLAT
 ** Descarrega del Fulletó informatiu

Metodologia: semipresencial.

El curs es desenvoluparà al SSIGT, amb una llarga trajectòria en formació i desenvolupament dels SIG. Els alumnes disposaran d’una aula exclusiva d’informàtica equipada amb tot el programari més utilitzat en el món professional, tant comercial (ArcGIS, MicroStation,...) com lliure (gvSIG, Quantum GIS, MapServer, etc.). A més de fer les activitats presencials a l’aula, l’alumne hi tindrà accés lliure la resta de dies per a l’ampliació del procés d’aprenentatge amb el desenvolupament de treball autònom.

Les persones matriculades sense coneixements previs disposaran d’una formació de 5 hores gratuïtes abans d’iniciar-se el curs a càrrec del personal del SSIGT.

Sistema d'avaluació:

Per obtenir el títol serà necessari haver assistit almenys al 80 per cent de les classes presencials del curs.

Els alumnes han de fer una prova d’aprofitament escrita i/o de valoració pràctica de cada mòdul. A més, per a l’avaluació final del curs, han de realitzar un treball final.

Preu i condicions de pagament:

Import total: 1.595 euros.

El pagament de la matrícula es podrà realitzar de manera fraccionada en dos terminis:
- Preinscripció: 795 euros, en el moment de formalitzar la matrícula.
- Resta de matrícula: 800 euros, al mes de desembre.

Es donarà la possibilitat als alumnes matriculats de poder ampliar la matrícula per poder accedir als estudis i al títol d’especialista i de màster en TIG en properes edicions.

No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia de l’alumne/a.

Direcció i coordinació

Directors: Dr. Maurici Ruiz Pérez. Director del Servei de SIG i Teledetecció (UIB); Dr. Miquel Grimalt Gelabert. Professor titular de Geografia, Departament de Ciències de la Terra (UIB).

Coordinació acadèmica: Jerònia Ramon Molinas. Professora associada, Departament de Ciències de la Terra. Personal tècnic del Servei de SIG i Teledetecció (UIB).

Professorat:

La major part de l’activitat docent serà impartida per professors de la UIB especialistes en cada un dels temes juntament amb altres professors amb gran experiència docent i investigadora d’altres universitats. També cal esmentar la participació d’experts i professionals d’empreses o institucions com el SITIBSA (Govern Balear), el Consell de Mallorca, etc.

Consultes de caire acadèmic:

Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT)

Edifici dels instituts universitaris de recerca. Campus universitari

Tel.: 971 25 98 13. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 15 h

E-mail: jeronia.ramon@uib.cat

Inscripció i matrícula:

Fundació-Universitat Empresa de les Illes Balears

Edifici Sa Riera - C/ Miquel dels Sants Oliver, núm 2, 2n pis. Palma. Tel.: 971 259696

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 20 h.

E-mail: fue.formaciopostgrau@uib.es

Web: http://www.fueib.org

 

Documents relacionats