Assistència tècnica

El SSIGT proporcionarà assessorament i suport a la comunitat universitària en la utilització de les Tecnologies de la Informació Geogràfica tant des del punt de vista tècnic com en la seva aplicació així com en el desenvolupament de tasques específiques com es detallen a continuació:

Subministrament de dades geogràfiques

El SSIGT proporciona informació geogràfica a la comunitat universitària per al recolzament i la millora de l'activitat docent i investigadora de la UIB. Es pot tenir accés a través de:

1. Portal IDE-Científica de la UIB i el seu catàleg de dades i serveis.

2. Conveni Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears i la UIB en matèria de CARTOGRAFIA I INFRAESTRUCTURES DE DADES ESPACIALS (02.10.2008). Els productes cartogràfics digitals disponibles són els següents:

- Cartografia 1:1.000 del context urbà dels municipis de les Illes Balears (any 2004), excepte Sant Llorenç de l'any 2002. Format: DGN. Sistema de referència: ETRS89/ UTM 31N

- Mapa Topogràfic de les Illes Balears. Escala: 1:5.000. Mallorca (any 2006) i Menorca i Pitiüses (2002). Formats: DGN i GDB. Sistema de referència: ETRS89/ UTM 31N. Hi ha la versió provisional de Mallorca del 2010 en format DGN.

- Model Digital d'elevacions de les Illes Balears. Any 2006. Resolució de 5 m. Format GRID. 

- Mosaic fotos georeferenciades per a cadescuna de les Illes Balears. Any: 2000 i 2001. Escala 1:100.000. Formats: JPG, SID, TIF. Sistema de referència: ETRS89/ UTM 31N.

- Ortofoto 1989-90 de les Illes Balears. Resolució espacial: 5000. Format: ECW. Sistema de referència: ETRS89/ UTM 31N

- Ortofotografia PNOA de les Illes Balears. Anys: 2006, 2010, 2012. Resolució espacial: 2500. Format: ECW. Sistema de referència: ETRS89/ UTM 31N.

- Ortofotografia vol americà de les Illes Balears. Any: 1956. Resolució espacial: 5000. Format: ECW. Sistema de referència: ETRS89/ UTM 31N.

- Ortofotografia del context urbà dels municipis de les Illes Balears. Mallorca any 2004; Menorca i Pitiüses any 2005. Format: ECW.

- Cartografia SIOSE any 2005. Escala 1:25000. Formats: GDB i SHP.

- Llei d'Espais Naturals 1/1991 i Llei de mesures urgents per a un desenvolupament sostenible de les Illes Balears (Llei 4/2008). Escala 1:25.000. Format: SHP.

- Delimitació del sòl vacant. Anys: 1995 i 2008. Escala: 1:5000. Formats: DGN i SHP. Sistema de referència: ETRS89/ UTM 31N.

- Xarxa viària de carreteres i carrers de les Illes Balears. Any: 2008. Escala 1:25000. Sistema de referència: ETRS89/ UTM 31N.

La gestió de la informació geogràfica subministrada la realitza el Servei de SIG i Teledetecció de la UIB seguint les següents passes:

1. Petició de cartografia per part del professor/investigador al SSIGT. FORMULARI_01

2. Acceptació de condicions d'ús de la cartografia subministrada. FORMULARI_02 

3. Recepció de la informació per part del professor i/o investigadorFORMULARI 03

Creació de base de dades geogràfiques

La creació d'una base de dades territorial és una fase clau als estudis de temàtica mediambiental, social o econòmica. La primera tasca consisteix en el disseny de la base de dades, la identificació de les variables i l'establiment d'una escala de treball. La segona tasca serà l'inventari d'informació i la càrrega a la base de dades. Normalment, també serà necessària la derivació d'informació geogràfica a partir de la informació de base. Finalmente podem realitzar l'anàlisi integrat de les dades i la seva explotació estadística i cartogràfica.

El SSIGT ofereix la possibilitat de creació d'una base de dades geogràfiques d'una zona objecte d'estudi integrant les variables que es considerin oportunes.

Base de dades territorials


 

Elaboració de productes cartogràfics

Les tecnologies de la informació geogràfica incorporen sistemes per a la realització de cartografia topogràfica i temàtica. El SSIGT realitza diversos tipus de treballs de cartografia:

 • Cartografia topogràfica. Es realitza a partir de l'aixecament topogràfic mitjançant l'ús d'estacions totals amb el recolzament de sistemes de geoposicionament.

topografia

 • Cartografia temàtica. La seva realització requereix el coneixement específic d'un àmbit temàtic: geologia, hidrologia, vegetació, urbanisme, patrimoni, etc. També inclou cartografia obtinguda a partir del processament de la informació de base pe. visibilitats, anàlisi de proximitats, riscos naturals, ...

 pastill2

 • Cartografia estadística, basada en la representació cartogràfica d'informació alfanumèrica de diverses fonts (censos de població, dades econòmiques, dades socials, informació ambiental) a unitats geogràfiques establertes (municipis, províncies, països, etc), xarxes (transports, fluxes, etc).

  palma

 • Cartografia de síntesi. Obtinguda a partir de la integració de la cartografia temàtica en funció de diversos criteris mitjançant procediments de superposició i tècniques d'avaluació multicriteri.

 • Cartografia dinàmica. Obtinguda a partir de la animació gràfica de la cartografia amb referència espacio-temporal.
 • El SSIGT també treballa en l'elaboració de cartografia digital i/o analògica per a publicacions científico-tècniques, atles, manuals, etc. Així mateix, el SSIGT facilita la generació de productes cartogràfics tridimensionals (3D) integrant la topografia i la informació temàtica per a la representació més realista del territori i el seu patrimoni.

 

Anàlisi de dades geogràfiques

El SSIGT ofereix un servei d'anàlisi d'informació geogràfica basat en l'aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica i les tècniques pròpies de geoprocés.

A partir d'una informació geogràfica de base, mitjançant l'aplicació de funcions d'anàlisi espacial combinat amb tècniques estadístiques, és possible la interpretació de les dades i/o la generació de nova informació.

 • Càlcul de distàncias i costos
 • Geoestadística

  Anàlisi estadístic

 • Anàlisi de xarxes

 • Anàlisi del relleu: pendents, orientacions, visibilitats, etc.

 • Hidrografia.
 • Desenvolupament de models multicriteri.
 • Correcció geomètrica i radiomètrica d'imatges de satèl·lit.
 • Transformació d'informació geogràfica: canvi de projeccions, canvi de formats, generalització, etc.
 • Simulacions.

 

 

 

Creació de serveis cartogràfics Web

Avui en dia la producció de cartografia en format analògic ha estat superada pels sistemes digitals i s'han obert noves possibilitats amb Internet: els visors cartogràfics, els quals ens permet visualitzar, distribuir i processar informació geogràfica de manera dinàmica i procedents de diferents fonts gràcies als estàndards definits per l'Open GeoSpatial Consortium (OGC).

Els serveis més coneguts són:

WMS: Web Map Service (Distribució de cartografia en format imatge digital)

WFS: Web Feature Service (Distribució de cartografia en format vectorial)

WCS: Web Coverage Service (Distribució de cartografia en format d'imatge)

El SSIGT ofereix als investigadors de la UIB la possibilitat de crear els seus propis serveis cartogràfics i contribuir al desenvolupament d'una Infraestructura de Dades Espacials Científica de la UIB. L'investigador haurà d'aportar la seva informació geogràfica al SSIGT on serà convenientment estructurada i es generaran els serveis cartogràfics que es sol·licitin. L'investigador es reservarà la propietat de les dades i ningú podrà fer cap ús de la informació sense el seu permís.


 

 

Instal·lació de programari TIG

El personal del SSIGT dona suport als membres de la comunitat universitària en la instal·lació de programari específic en SIG i Teledetecció, tant els comercials de que disposa: ArcGIS, Miramon o ER-Mapper, com els  gratuïts disponibles a través d'Internet entre els quals destaquem:

Gvsig: http://www.gvsig.org/web/

Quantum GIS: http://www.qgis.org/

GRASS: http://grass.itc.it/

uDig: http://udig.refractions.net/

openJUMP: http://openjump.org/

 

 

Desenvolupament d'aplicacions informàtiques TIG

El SSIGT desenvolupa aplicacions informàtiques basades en la utilització de les tecnologies de la informació geogràfica: personalització de productes, aplicacions a mida, aplicacions internet, etc.

Actualment estam desenvolupant una eina web per al recolzament de la gestió d'espais de la UIB.

Imatge de mostra