Projectes realitzats

A mesura que poguem anirem actualitzant i incorporant un petit resum de la gran quantitat de projectes en els que  hem participat al llarg de la nostra trajectòria !!

Projectes europeus

EFSA. XYLELLA

Collection of data and information in Balearic Isiands on biology of vectors and potential vectors of Xylelia fastidiosa

GP/EFSA/ALPHA/2017/01 (2017-2020)

Horizon 2020. UE

IP. Dr. Miguel Ángel Miranda. 

TRIBUTE PROJECT

TRiBUTE - TRigger BUffers for inundaTion Events 

PPCP - Prevention and preparedness projects in the field of civil protection and marine pollution

European Commission-Humanitarian Aid and Civil Protection

ECHO/SUB/2016/742480/PREV08  (2016-2018)

IP. Dr. Joan Josep Estrany Bertos; UIB team: Dr. Bartomeu Alorca, Dr. Maurici Ruiz

http://tribute.eu-project-sites.com/ 

https://diari.uib.cat/arxiu/Una-aplicacio-per-prevenir-inundacions.cid508188

EUFAR Project

 

European Facility for Airborne Research-FP7: MEDiterranean HYdrological and HYperspectral monitoring of landscape CONnectivity in contrasting Mediterranean insular catchments (Mallorca, Spain) (2015)

07PM - VII Programa Marco de la Unión Europea

ECOM - European Commission

IP. Dr. Joan Josep Estrany Bertos. Team: Dr. Xurxo Gago, Dr. Maurici Ruiz.

http://www.eufar.net/ 

FRUIT FLY NET 

 FruitNetFly Logo

 

CIVITAS DYN@MO

Avaluació del projecte Civitas Dynamo a la ciutat de Palma de Mallorca. 

Home

DYNamic citizens @active for sustainable MObility. Seventh Framework Programme. 2012/2016

http://www.civitas-initiative.org/

Local Partners: Ajuntament de Palma, Consorcio Eurolocal-Mallorca, Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes S.A., Universitat de les Illes Balears.

Universitat de les Illes Balears. IP: Dra. Joana Maria Seguí (Departament de Ciències de la Terra-DCT) . Equip de treball: Dra. Rosa Martínez Reynés (DCT) , Dr. Maurici Ruiz (Servei de SIG i Teledetecció).

DAMAGE

Desenvolupamenet d'un instrument metodològic a partir de la utilització dels SIG per a l'avaluació de danys produïts per una catàstrofe a nivell europeu.


logo_damgeIniciativa Comunitària Interreg III-B per a les regions de la Mediterrània Occidental MEDOCC. Periode 2004-2006.

IP:  J. Tintoré (IMEDEA) Coordinació: M. Ruiz (IMEDEA-SSIGT); Direcció General d’Emergències (Conselleria  d’Interior-Govern de les Illes Balears).

 
 

SITMUN. Sistema d'Informació Territorial Municipal

Implantació d'un Sistema d'Informació Territorial a partir de la tecnologia web com instrument de suport a la gestió territorial municipal en ajuntaments de pocs recursos (humans, tècnics i econòmics).  logo SITMUN

Iniciativa Comunitària Interreg III-SUDOE (Sud-oest europeu).
Periode: 2003-2005.

Participants: Diputació  de Barcelona, Govern  de Cantàbria, Consorci  d’Informàtica Local de Mallorca, Consell  Insular de Menorca, Associaçao de Municipios da Terra Quente Transmontana  (Portugal),  Universitat  Autònoma  de  Barcelona (LIGIT),  Universitat  de  les  Illes Balears, responsable: Maurici Ruiz (SSIGT).

Quater "Qualité dans le territoire"

Investigació encaminada a desenvolupar un manual de certificació del risc territorial a escala municipal i, per altra, conèixer els riscs i la vulnerabilitat territorial del nostre territori. Elaboració d'un SIG del municipi de Calvià. WebSanta Ponça

Iniciativa Comunitària Interreg III-Medocc. 2002-2004.

Participants: Regione Lombardia, Regione Piemonte. Ente Parco delle Madonie, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Itàlia); Universitat de les Illes Balears (SSIGT), Universitat Politècnica de València (Espanya); Institut Mediterraneen de la Qualite (França); Conseil Régional Provence Alpes Cote d'Azur (França).

ARTEMIS: Design and Evaluation of Residential Patterns in the Mediterranean region appropiate to sustainable development of environmentally deteriorated rural areas

Disseny de nous patrons residencials de baixa densitat d'acord a les característiques medioambientals de les regions mediterrànies. Respon a la demanda de revaloritzar àrees rurals degrades a partir de criteris de sostenibilitat.

artemisConvocatòria ENVIRONMENT AND CLIMATE. ENV4-CT97-0656. Periode: 1998-2001.

Investigador ppal: Rosa Barba (Univ. Politècnica, Barcelona). Responsables UIB: Joana M. Petrus (Dep. de Ciències de la Terra) i M. Ruiz (Lab. SIG). Altres participants: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (UPC); Consell d'Architecture d'Urbanisme et d'environnement, College Regional du Languedoc-Roussillon (França); Instituto Superior de Agronomia, Universidade Tecnica de Lisboa (Portugal); Aristotle University of Thessaloniki (Grècia); Ambiente Italia. S.R.L. Instituto di Ricerche (Itàlia).

 

 

Geo-Information Systems and Electronic Communication Networks as Instruments for Environmental Education

Creació d'un Sistema d'Informació mediambiental i paisatgístic  a través d'Internet de diferents llocs de la mediterrània com a recolzament a escoles i universitats. logo trianet

Convocatòria SOCRATES- COMENIUS 26632-CP-1-96-1-GR-C31. Periode: 1996-99Investigador ppal: John N. Hatzopoulos (Univ. of Aegean). Responsables UIB: M. Morey (Depart. Biologia Ambiental) i M. Ruiz (Labor. de SIG). Resta de participants: Univ. Aegean de l'Egeu - Naxos Academy (Grècia); Univ. de Hannover - Univ. de Göttingen (Alemanya); Univ. de Florència (Itàlia)

nibis.ni.schule.de/~trianet/home.htm

CD-ROM Parc-BIT (Parc Balear d'Innovació Tecnològica)

PARC BITEl CD-Rom va ser produït com a recurs d'informació per als participants al concurs internacional de plans directors per al desenvolupament d'un nou parc tecnològic a l' illa de Mallorca. Aquest va aprofitar les innovacions del projecte Flight of Fancy.

Finançament: Universitat de les Illes Balears, GESA, Govern Balear Round One Media Group Ltd. i CITE, 1994/95.

 

Fligh of Fancy: The Balearics

fligth_fancyAplicació interactiva multimedia (CD-Rom) i Sistemes d'Informació Geogràfica que ofereix informació exahustiva de la realitat geogràfica de les Balears, de la ciutat de Palma i del futur  Parc d'Innovació Tecnològica Balear (Parc BIT) que serveix d'instrument metodològic per a la realització d'avaluacions d'impacte ambiental a l'usuari no expert.

 

Convocatòria IMPACT II de la UE, Direcció XIII-E2. Tecnologías e Industrias de la Información y Telecomunicaciones. 1993.

 

 

Projectes nacionals

Nou projecte nacional

Atlas de biodiversidad marina del Mar Balear. Instituto Español de Oceanografía. Fundación Biodiversidad. Convocatoria Proyectos de Investigación 2010. IP: Dra. Salud Deudero Company.

Estructura diaria de la precipitación en Baleares y sus conexiones mediterráneas. Ministerio de Ciencia e Innovación, CGL2008-06129-C02-02/CLI, 2009-2011. (RECABA). IP: Dr. Miquel Grimalt Gelabert.

Análisis  de  la  irregularidad  pluviométrica  a  diferentes  escalas  temporales  en  la península  Ibérica y Baleares y  sus conexiones  regionales. Ref. CGL2005-07664-C02-02/CLI. Ministeri d’Educació i Ciència. IP: M. Grimalt Gelabert, Departament Ciències de  la Terra.  2005-2008. 

AEROSIG. Elaboració d'un Sistema Expert per a la planificació i gestió de Zones Aeroportuàries. Ajudes a la Investigació 2002. Àrea de Transport. Ministerio de Fomento. IP: Dra. J.Mª Seguí Pons, Departament Ciències de la Terra, UIB. 2003-2004.

Análisis de la variabilidad espacial y temporal en la ocurrencia de fenómenos térmicos extremos en las islas Baleares. REN2000-1769-C06-06. Ministerio de Ciencia y Tecnología. IP: Dra. Mercedes Laita de Asúa, Departament Ciències de la Terra, UIB. 2001-2002.Tipificación, cartografía y evaluación de los pastos españoles: Illes Balears OT00-037-C1705. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraría (INIA) - Conselleria d'Agricultura i Pesca (Govern Balear). IP: Dr. Hipólito Medrano Gil, Departament de Biologia Vegetal, UIB. 2002-2003.

Cambio rural y postproductivismo. Las repercusiones de la reforma de la PAC de 1992 en las Islas Baleares. Iniciativa PACTI BS02000-1207. Ministerio de Ciencia y Tecnología. IP: Dr. Pere A. Salvà Tomàs, Departament de Ciències de la Terra, UIB. 2000-2003.

Análisis molecular de comunidades microbianas y teledetección, dos apuestas de futuro en la detección de contaminación y en la gestión de aguas litorales. Iniciativa PACTI COO1999AX108. Ministerio de Ciencia y Tecnología. IP: Dr. Rafael Bosch, Laboratori de Microbiologia, Departament de Biologia, UIB. 2000-2002.

Frecuencia e intensidad de lluvias fuertes en un clima modificado en la zona mediterránea española (FIRME). CICYT- Project CLI99-0269. IP: Dr. Climent Ramis Noguera (Departament de Física, UIB). 2000-2002.

Detecció del canvi climàtic a les illes Balears a partir de dades instrumentals i referències històriques. CICYT CLI97 - 0419. IP: Dr. Miquel Grimalt Gelabert, Departament de Ciències de la Terra, UIB. 1998-2000.

Proceso de rururbanización en Mallorca y Pitiüses. DGCYT-PS96. IP: Dr. Pere A. Salvà Tomàs, Departament de Ciències de la Terra, UIB. 1996/99.

Análisis de la morfogénesis y sedimentación en la zona costera de Baleares en relación con las oscilaciones recientes del nivel marino y su influencia en la gestión del litoral. DGCYT-PS92-0080. IP: Dr. Antonio Rodríguez Perea, Departament Ciències de la Terra, UIB. 1996/98.

Organización espacial y temporal de la precipitación en el litoral mediterráneo español. DGCYT-CLI95-1846. IP: Dr. Clemente Ramis Noguera, Departament de Física, UIB. 1995/98.

Projectes locals

Estudi de localització espacial d’un parc d’energia fotovoltàicaConveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Puigpunyent i la UIB. 2006.
 
Estudi sobre l’accessibilitat arquitectònica a diferents municipis de Mallorca. Finançament: Consell de Mallorca. Anys 2007-2008-2009-2010. IP: Dra. Joana Mª Petrus / Maurici Ruiz.

SITTUR. Servidor d'Informació Turística i Territorial de Mallorca. 2004-2006. Departament de Promoció Turística, Consell de Mallorca.

Plan de contingencia de contaminación frente al vertido de hidrocarburos en el litoral Balear. IP: Dr. Ramon Bergueiro (Depart. de Química, UIB). Finançament: Conselleria d'Educació Cultura i Esports, Govern Balear. 2000-2002.

Disseny i implementació d'un SIG per a la gestió i planificació del transport escolar de Balears: SIGTEBAL. IP: Dra. Joana M. Seguí (Depart. Ciències de la Terra, UIB). Finançament: Conselleria d'Educació Cultura i Esports, Govern Balear. Ref. IB 3/2000. 2000-2001. (poster PDF)

Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica a la realització del mapa escolar de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. IP: Dr. M.X. March (Depart. Ciències de l'Educació, UIB). Finançament: Conselleria d'Educació Cultura i Esports, Govern Balear. 1998-99.

Disseny i Implementació d’un prototipus de Banc de Dades Cartogràfiques de la Comuntiat Balear. Beca Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear. Beneficiari: Carles Homs Pérez. Direcció: M.Ruiz. 1997.

Desenvolupament de turisme sostenible a la Serra de Tramuntana. Beca Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Govern Balear. Beneficiari: Jerònia Ramon Molinas. Direcció: M. Ruiz. 1995.

Desenvolupament d'un Sistema d'Informació Geogràfica de les Balears: SIMEBAL. Beca Conselleria d'Educació i Cultura, Govern Balear. Beneficiari: Miquel Nadal Reig. Direcció: M. Ruiz. 1994.

Projectes aplicats

SIG i cartografia
SIG i ordenació del territori
Avaluacions d'impacte ambiental
Aplicacions personalitzades
SIG i paisatge
Altres

SIG i cartografia

Cartografia de diferents variables mediambientals de l'illa de Menorca. Finançament: Institut d'Estudis Menorquins, 1992.

Llibre Blanc de la Indústria: Atles del sòl industrial. Govern de Balears. 1992-93.

Cartografia de l’Atles de Illes Balears. Conselleria de Cultura Educació i Esports. 1995.

CartoLeader. Base de dades territorial i cartogràfica dels municipis de la Serra de Tramuntana, Mallorca. Iniciativa LEADER (Unió Europea). 1994-95.

Guia Cicloturística de les Balears. Annex cartogràfic. Caixa de Balears Sa Nostra, 1997.

Cartografia Mediambiental de la comarca des Raiguer, Mallorca. Pla de Formació Mestral. Conselleria de Treball i Formació (Govern Balear), 1997.

Cartografia Mediambiental de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Calvià. Ajuntament de Calvià, 1997.

Digitalització de la Llei d'Espais Naturals 1/1991 escala 1:5000. Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral (Govern Balear), 1997.

Mapa Turístic de Mallorca 1:200.000. Consell Insular de Mallorca. Edicions 1997-1998-1999-2003.

Atles de les Balears en CD-ROM . Conselleria d'Educació, Cultura i Esports (Govern Balear), 1997-1998.

Cartografia Enciclopedia d'Eivissa i Formentera" Volum III. Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 1999.

Anàlisi cartogràfic de l'evolució de les infraestructures de les Balears per un audiovisual. Exposició "Welcome: un segle de turisme a les Balears". Fundació La Caixa, Palma, 1999.

Proposta de modificació de les Àrees d'Interès Agrari per al Pla Territorial de Mallorca 1:25000. Conselleria d'Agricultura i Pesca (Govern Balear). 2004.

Cartografia dels sòls de Balears. Finançament: Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears. Direcció: Dr. Jaume Vadell (2008-2010).

SIG i ordenació del territori

Pla Territorial Parcial de la Serra de Tramuntana. Fase d'Informació i Diagnòstic. Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. Universitat de les Illes Balears. Finançament: Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, 1988-1990

Criterios Medioambientales para el Desarrollo de la Industria Turística de alta calidad en la isla de Mallorca, Proyecto ECOMOST. Finançament: LIFTO. International Federation of Tour Operators, 1993.

Llibre Blanc de la Indústria a les Balears. Atles de Sòl Industrial i Aptitud Territorial per a la localització d'una central elèctrica a la illa de Mallorca. UIB- Conselleria de Comerç i Indústria (Govern Balear), 1993.

Implementació d'un SIG del planejament urbanístic de Mallorca. Primera fase: control del sòl urbanitzable de 19 municipis litorals. Consell Insular de Mallorca, 1998.

Desenvolupament d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió dels recursos pesquers. Institut Oceanogràfic de Balears, 1998.

Delimitació de la Serra de Tramuntana en funció de criteris de fragilitat i densitat dels seus valors naturals. Departament de Patrimoni (Consell Insular de Mallorca), 1998.

Desenvolupament d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la Comissió Insular d'Urbanisme. Consell de Mallorca, 1998/99.

Estudis preliminars per a l'elaboració del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la península d'Artà. Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear. 2000-2001.

Estudi del sòl vacant de les Balears. Direcció General d'Ordenació del Territori, Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme (Govern Balear), 2002-2001.

Pla Especial de Protecció del Lloc Històric de l'Arxiduc Lluis Salvador als termes de Valldemossa i Deià. Departament de Patrimoni, Consell de Mallorca. 2000-2002.

Desenvolupament de un Sistema d'Informació Territorial per un Pla Territorial de la Serra de Tramuntana . Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears), 2002.

Accessibilitat a la mar a les finques de Ternelles i Ariant (Pollença, Mallorca). Criteris de preservació dels seus valors naturalístics i avaluació ambiental. Ajuntament de Pollença i Consell de Mallorca, 2002.

Construcció d'una base de dades territorial per un SIG per al desenvolupament del Pla Territorial de Mallorca. UTE Mecsa-IDOM, 2000-2002.

Proposta d'ampliació dels Llocs d'Interès Comunitari (LIC) a les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient (Govern de les Illes Balears), 2003.

Avaluacions d'impacte ambiental (AIA)

De planejament urbanístic

AIA Normes Subsidiàries-B del Terme municipal de Binissalem, Mallorca. Finançament: Ajuntament de Binissalem, Mallorca (1990)
AIA Pla General d'Ordenació Urbana del Terme Municipal de Pollença, Mallorca. Finançament: Ajuntament de Pollença (1990)
AIA Delimitació de sòl urbà de Felanitx, Mallorca. Finançament: Ajuntament de Felanitx (1991).
AIA NNSS d'Alaró. Alaró, Mallorca. Balears. Finançament: Ajuntament d'Alaró (1994 i 2002)
AIA PGOU de Palma. Palma, Mallorca. Finançament: Ajuntament de Palma. (1994).
AIA Pla General d'Ordenació Urbana de Sóller. Finançament: Rosa Barba - Arquitecte (1992 i 1998)
AIA NNSS de Sant Llorenç. Finançament: Pere Ventayol - Enginyer (1991).

D'equipaments i infrastructures

AIA Projecte de Camp de Golf de Son Pont. Puigpunyent, Mallorca. Finançament: Ajuntament de Puigpunyent (1990)
AIA carretera de Font de sa Cala a Canyamel, Capdepera, Mallorca. Finançament: Ajuntament de Capdepera. (1991)
AIA de 5 Estacions de Transferencia de Residus Sòlids Urbans en els municipis d'Alcúdia, Sóller, Manacor, Campos i Binissalem. Finançament, TIRME S.A. (1994).
AIA alternatives per al trànsit pesat: carretera del Port d'Alcúdia-Central tèrmica es Murterar. Finançament: Associació de caçadors d'Alcúdia (1995).
AIA aeroport de Palma, Mallorca. Finançament: AENA (1999-2000).

Aplicacions personalitzades

A Fligth of Fancy: the Balearics (1993). Programa IMPACT 2 de la Comisión de las Comunidad Europea, Dirección XIII-E2 Tecnologías e Industrias de la Información y Telecomunicaciones. Presentat per: CITE (Centre for International Technology and Education), Govern Balear, GESA, Round One Media Group Ltd i Universitat de les Illes Balears (Departament Ciències Matemàtiques i Informàtica) i Departament de Ciències de la Terra ).

ParcBIT (1994). Universitat de les Illes Balears (Departament Ciències Matemàtiques i Informàtica, Departament de Ciències de la Terra i Laboratori de SIG). 512 Mb. Conselleria d'Economia i Hisenda del Govern Balear.

Atles de les Balears. CD-ROM . (1998) Conselleria de Cultura, Educació i Esports (Govern Balear). Direcció J.M. Seguí, J. Blat, M. Ruiz. Departament de Matemàtiques i Informàtica, Departament de Ciències de la Terra i Laboratori SIG (UIB) . ISBN: 84-7632-354-9

Desenvolupament d’un Sistema d’Informació Geogràfica per a la Platja de Palma. Consorci Platja de Palma. Govern de les Illes Balears. 2009-2010. IP: Maurici Ruiz.

SIG i Paisatge

Sistema Expert per a la recuperació paisatgística i el el disseny ecològic de zones ambientalment degradades: els torrents de Mallorca. IV Premi d'Investigació "Sa Nostra", 2001-2002. Autors: Antoni Martínez-Taberner, Maurici Ruiz i Jerònia Ramon. 

Elaboració d'una metodologia per a la regeneració i recuperació del paisatge dels municipis de Mallorca. Finançament: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Balears, 2003.

Estudi d'alternatives per a la restauració de la cantera de Can Negret (Alaró, Mallorca). Finançament: CEMEX SA, 2003. Realizació: Departament de Biologia Ambiental-Servei de SIGT.

Altres

Pla de Màrqueting de les Balears (Col·laboració) Departament d'Economia i Empresa. Conselleria de Turisme (Govern Balear) 1995.

Avaluació de l'aplicació del Document Únic de Programació. DOCUP. Objectiu 5b a les Balears. Unió Europea, Conselleria d'Agricultura i Pesca (Govern Balear). Realizació: Dept. Biologia Ambiental, Departament d’Economia i Laboratori de SIG, 1996.

Avaluació In-Itinere del Document Únic de Programació. DOCUP. Objectiu 5b a les Balears. Unió Europea, Conselleria d'Agricultura i Pesca (Govern Balear). Realizació: Dept. Biologia Ambiental, Departament d’Economia i Laboratori de SIG. 1997/98.

Normalidació, validació i explotació de l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Local -EIEL 1995- Consell Insular de Mallorca, 1997.

Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Local -EIEL- 2000. Consell de Mallorca, 2000 i 2002.

Auditoria del Sistema d’Informació Geogràfica de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma. Ajuntament de Palma. 2009. IP: Maurici Ruiz.

Assistència tècnica per a la redacció d’un Plec de condicions tècniques per al projecte de Geoportal de la Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma. 2010. IP: Maurici Ruiz.