Carta de serveis i compromís

     

Compromís del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció amb la qualiat

El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT) vol expressar el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que es desenvolupin en l’àmbit de la seva competència.

Es compromet a:

 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears.
 • Desenvolupar la seva activitat d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.
 • Satisfer les necessitats i expectatives dels seus grups d’interès, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la seva gestió.
 • Assegurar l’orientació a l’usuari i ser un servei de referència que actuï com a model davant la resta d’unitats.
 • Dur a terme les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.

El director del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una forma de treballar que ha d’afectar totes i cadascuna de les persones del Servei. Per això, es compromet a comunicar aquest compromís a tota l’organització i a implantar les mesures necessàries per tal d’assegurar una gestió de qualitat. Així mateix, vetllarà pel compliment d’aquest compromís de qualitat i el revisarà regularment per assegurar-ne la contínua adequació.

 

1. Presentació

Dades generals

 • Denominació de l’òrgan prestador del servei
  • Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció
 • Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
  • Edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca. Campus universitari
  • Carretera de Valldemossa, km 7.5
  • 07122 Palma
  • maurici.ruiz@uib.es
  • Telèfon: 971 17 3006
 • Localització
 • Horaris d’atenció al públic
  • Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores (excepte el mes d’agost).
 • Pàgina web

Missió, visió i valors

Missió

Amb la finalitat de millorar la qualitat docent i investigadora, el Servei dóna suport en l'ús de les tecnologies de la informació geogràfica a la comunitat universitària, fomenta la transferència dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es desenvolupin a la UIB i contribueix al foment de la sostenibilitat ambiental i social de les Balears. 

Visió

Esdevenir un servei universitari d’excel·lència i innovador, que sigui un referent en l’aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica en benefici de la qualitat docent i investigadora de la UIB.

Valors

 • El compromís de millora en la prestació de serveis a la comunitat universitària i a la societat.
 • L'actualització constant i la capacitat innovadora en l´ús de les tecnologies de la informació geogràfica
 • El foment de l’ús de programari lliure
 • La promoció del lliure accés a la informació geogràfica. 

2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció té previstes diferentes actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris. Els principals canals de participació existents són els següents:

 • Queixes, suggeriments i felicitacions. La gestió i la revisió de queixes, suggeriments o felicitacions estan regulades al procés GER-QIS. Les persones interessades a presentar-ne ho poden fer per qualsevol dels canals següents:
  • Presencial, directament fent servir el formulari existent al Servei.
  • Mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web del Servei.
 • Atenció personalitzada del cap del Servei amb una petició prèvia en línia (maurici.ruiz@uib.es) o per telèfon (971 17 3006).

4. Mesures d’esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, el cap del Servei, assumeix la responsabilitat d’informar a l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Propera revisió i actualització
  • juliol de 2014

Documents relacionats