Funció i objectius

 • MISSIÓ: donar suport en l'ús de les tecnologies de la informació geogràfica a la comunitat universitària per a la millora de la qualitat docent i investigadora, així com fomentar la transferència dels resultats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en temàtica geogràfica i mediambiental que es desenvolupin a la UIB i contribuir al foment de la sostenibilitat ambiental i social de Balears.
 • VISIÓ: esdevenir un servei universitari d’excel·lència i innovador per als docents i investigadors, que sigui un referent europeu en l’aplicació  de les tecnologies de la informació geogràfica en benefici de la qualitat universitària de la UIB i de la transferència i visibilitat de la seva activitat investigadora.

 • VALORS:

  -       Compromís d’excel·lència en la prestació de serveis a la comunitat universitària i a la societat.

  -       Actualització constant i capacitat innovadora.

  -       Foment de l’ús i producció de programari obert  

  -       Promoció del lliure accés a la informació geográfica

  -       Contribució al desenvolupament econòmic, social i cultural de les Balears.

Funcions

 

 • PRINCIPALS OBJECTIUS:

 - Proporcionar suport en l'ús i aplicació de les tecnologies de la Informació Geogràfica (TIG) per a la millora de la tasca docent i investigadora de la Universitat de les Illes Balears.

- Creació, gestió d'un Banc de Dades Territorial derivat de l'activitat acadèmica i investigadora de la UIB al servei de la comunitat universitària, obert a la Comunitat Balear i a la comunitat científica internacional com a instrument de transferència científica i tecnològica. En aquest sentit es treballa en la creació i manteniment d'un node d'Infraestructura de Dades Espacials Universitària per la UIB (IDE-UIB) en connexió amb les Infraestructures de Dades Espacials del Govern de les Illes Balears i en base a les prescripcions que estableix la Directiva Europea INSPIRE.

- Fomentar la participació i la transferència d'activitats I+D+i en temàtica geogràfica i mediambiental.

 -Desenvolupar activitats formatives en Ciències i Tecnologies de la Informació Geogràfica.

- Donar resposta a les peticions de la societat balear en l'ús de les TIG a diferents àmbits aplicats.